Personen- en Familierecht

Als een huwelijk eindigt of een relatie wordt verbroken, moeten er verschillende afspraken gemaakt worden en allerlei dingen geregeld. De ene keer is dat gemakkelijker dan de andere. Wij helpen u de juiste stappen te nemen en de juiste zaken te regelen. Wij kunnen voor u onderstaande zaken regelen en tevens de mogelijk uit de scheiding voortkomende zaken als aanpassen omgangsregeling, wijziging ouderlijk gezag.

Scheiding

Een scheiding van twee partners of zij nu getrouwd zijn of samenwonen, heeft veel voeten in aarde. In alle gevallen geldt dat het beter is om in het begin zo veel mogelijk helder en goed af te spreken dan achteraf langdurig in conflict met elkaar te geraken. In dit uitrolscherm is meer informatie te lezen voor scheidende partners. => meer

Echtscheiding (huwelijk, geregistreerd partnerschap)

Wanneer een stel in het huwelijksbootje stapt, lijkt het haast ondenkbaar dat het bootje ooit zal stranden. Toch kunnen er allerlei dingen veranderen in het leven en is een scheiding soms onvermijdelijk. Het is belangrijk om de echtscheiding goed te regelen. De gemeenschap van goederen moet verdeeld worden. Ook het inkomen zal in veel gevallen opnieuw verdeeld moeten worden. Er is dan sprake van alimentatie voor kinderen en/of voor de partner. Omdat dit vaak gaat over moeilijke beslissingen en soms gepaard gaat met ingewikkelde berekeningen is deskundig advies van belang. Beter goed geregeld aan het begin dan langdurige procedures achteraf. Een echtscheiding is pas officieel nadat de rechter deze heeft uitgesproken en de scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 

Beeindiging van de relatie (samen wonen, samenlevingscontract)

Op het moment dat een stel uit elkaar gaat, moet er veel geregeld worden. Sommige zaken gaan vanzelf, andere zaken niet. Er is geen verplichting om naar de rechter te gaan en er hoeft ook geen wijziging plaats te vinden in de registers van de burgerlijke stand. Wat wel geregeld moet worden is verdeling van een eventuele gemeenschap. Soms is er gemeenschappelijk eigendom of is er sprake van gemeenschappelijke schulden. Scheidende stellen die geen geregistreerd partnerschap zijn aangegegaan en niet zijn getrouwd hebben geen verplichting ten opzichte van elkaar tot betaling van partneralimentatie.Ook over de invulling van het ouderschap moeten afspraken gemaakt worden. Er zijn ook wat dit betreft overeenkomsten met echtscheiding, maar ook verschillen. Als ouders hun relatie verbreken en niet zijn getrouwd en geen geregistreerd partnerschap hebben, dan is net als bij echtscheiding een ouderschapsplan vereist. Het ouderschapsplan hoeft echter niet aan de rechter te worden voorgelegd hetgeen bij een echtscheiding wel het geval is.

Als de keuzes weloverwogen, in goede harmonie en bewust wordt gemaakt, zullen problemen later kunnen worden voorkomen. Goed advies draagt bij aan het nemen van weloverwogen keuzes.

 

Gezamenlijk afspraken maken / mediation

Partijen kunnen samen afspraken maken over hoe zij de echtscheiding willen regelen. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd zonder dat er een proces nodig is. Partijen houden de beslissingen in eigen hand. Een goede begeleiding en een deskundig advies zijn belangrijk zodat niet later alsnog geprocedeerd moet worden. Onvrede achteraf ontstaat vaak, omdat er onduidelijkheden zijn geweest tijdens het mediationproces. “Had ik dat geweten, dan had ik dat nooit toegezegd……” is dan de gedachte. Dat kan voorkomen worden door goede en deskundige begeleiding tijdens de mediation. Het voordeel van mediation via een advocatenkantoor is dat partijen begeleid worden tot en met het moment waarop de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Bij een echtscheiding kunnen partijen samen afspraken maken en deze vastleggen in een convenant. Het is dan bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap nog wel nodig om de echtscheiding via de rechtbank te leiden, maar een zitting zal veelal achterwege blijven.

Via de rechter

Als het niet lukt om in goede harmonie tot afspraken te komen, zal er een procedure worden gevoerd en zal de rechter knopen doorhakken. Tijdens de procedure zal een advocaat partijen bijstaan en voorlichten. De advocaat treedt op voor ĂŠĂŠn van de partijen en zal ook achter die partij staan. Ook, en misschien wel vooral, als de echtscheiding via de rechter loopt, moeten de belangen van de kinderen niet uit het oog worden verloren.
Omgangsregeling

Wanneer ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken komen over de omgang met de kinderen.

Omgangsregeling vastleggen bij echtscheiding / ouderschapsplan

Wanneer een huwelijk of relatie eindigt en er zijn kinderen, dan komen er afspraken over een omgangsregeling. Dat is een onderdeel van het ouderschapsplan. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, zullen zij hier zelf bij worden betrokken. Er wordt in de omgangsregeling rekening gehouden met allerlei omstandigheden zoals de nieuwe woonplaats van de ouders, mogelijkheden om zorg voor de kinderen te combineren met werk, school van de kinderen, etcetera.

Omgangsregeling aanpassen na de echtscheiding

Als de omgangsregeling bij de echtscheiding is vastgelegd, maar het verloopt niet goed, om welke reden dan ook, dan kan de regeling worden aangepast. Hierover kunnen partijen onder begeleiding van een mediator samen afspraken maken. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd. Het is de taak van de mediator om ervoor te waken dat de afspraken ook daadwerkelijk de wil van de ouders weergeven en er voor te zorgen dat de ouders gelijkwaardig deelnemen aan de gesprekken. Als dit goed gebeurt, is er minder onvrede achteraf en is er minder kans dat er na de mediation alsnog procedures volgen.

Lukt gezamenlijk overleg niet, dan kan aan de rechter gevraagd worden om een beslissing te nemen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kunnen zij door de rechter worden gehoord. Zij kunnen dan schriftelijk of mondeling hun wensen aan de rechter kenbaar maken.

Alimentatie

Alimentatie is een financiele verplichting richting de voormalig huwelijkspartner en/of kinderen.

Kinderalimentatie

Ouders die uit elkaar gaan, zullen de kosten van de kinderen moeten verdelen. Dat is een onderdeel van het ouderschapsplan. Aan de hand van ieders inkomen zal worden bepaald wie er welk bedrag moet betalen. De ouder die de meeste zorg heeft voor de kinderen, betaalt dat bedrag meestal vanzelf in natura. De andere ouder compenseert door betaling van kinderalimentatie. Er is geen wettelijke norm voor de hoogte van de alimentatie. Wel zijn voor het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie richtlijnen vastgesteld op basis waarvan een rechter oordeelt. Zo heeft het NIBUD uitgerekend hoeveel kinderen gemiddeld genomen kosten bij een bepaald gezinsinkomen en zijn deze berekeningen onderdeel geworden van de richtlijnen. De wet geeft ruimte om daarvan afwijkende afspraken te maken. Goed advies van iemand die de wet en richtlijnen kent en bovendien de specifieke omstandigheden kan inschatten, is van grote waarde.

Verandering van omstandigheden kan reden zijn om de kinderalimentatie naar boven of beneden bij te stellen. Zo kan het inkomen van een van de partijen substantieel zijn gewijzigd. Afspraken over kinderalimentatie kunnen in goed overleg door partijen samen worden gemaakt. Als partijen er niet uitkomen, kan een beslissing genomen worden door een procedure te voeren en de kwestie aan de rechter voor te leggen.

Partneralimentatie

Bij echtscheiding moeten tevens de inkomsten opnieuw worden verdeeld. Soms is er een verplichting tot het betalen van partneralimentatie van de ene ex-echtgenoot aan de andere. De wet bepaalt niet de hoogte van de alimentatie. Er zijn wel richtlijnen waar de rechter aan toetst. Binnen deze richtlijnen is er ruimte voor interpretatie en partijen kunnen afwijkende afspraken maken. Bijvoorbeeld als partneralimentatie een onderdeel is van meerdere afspraken over bijvoorbeeld de verkoop van de woning of verdeling van de schulden. In het algemeen gaat kinderalimentatie voor op partneralimentatie. In alle gevallen gaat kinderalimentatie voor op partneralimentatie.